Algemene Voorwaarden

Algemeen

Alle prijzen op deze site zijn in Euros, inclusief 19% BTW, tenzij anders is aangegeven.
De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Aanbiedingen en aflevering

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.

Algemene leveringsvoorwaarden Manskemulder


1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt Manskemulder, gevestigd te Westerlee aan de Tranendallaan 16, 9678 PB, aangeduid als Manskemulder en haar contractpartner als afnemer. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Manskemulder. 1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan Manskemulder aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Manskemulder heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes 2.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 2.2. De prijscouranten en prijs vermeldingen van Manskemulder zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van Manskemulder op haalbaarheid is beoordeeld. Manskemulder heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen 4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 4.2. Alle door of in opdracht van Manskemulder gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Manskemulder en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Manskemulder te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Manskemulder van EUR 450,00 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

5. Prijzen 5.1. De zaken van Manskemulder worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Manskemulder. De diensten van Manskemulder worden verricht tegen de prijs die Manskemulder na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. 5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering 6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Manskemulder de wijze van verzending. In geval Manskemulder de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Manskemulder. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. 6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Manskemulder op te geven opslagplaats, heeft Manskemulder het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Manskemulder toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen 7.1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Manskemulder. 7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Manskemulder na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Manskemulder een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. 7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Manskemulder. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Manskemulder of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Zichtzendingen 8.1. De door Manskemulder afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Manskemulder aan te geven doeleinden, wanneer Manskemulder dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd. 8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Manskemulder op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Manskemulder deze zaken aan de afnemer afleverde.

9. Betaling 9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Manskemulder een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Manskemulder verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. 9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Manskemulder tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Manskemulder te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incasso tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van EUR 100,00 per factuur. 9.5. Niet tijdige betaling geeft Manskemulder het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. 9.6. Manskemulder is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Manskemulder te verrichten prestaties, een en ander op een door Manskemulder aan te geven wijze. 9.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen. 9.8. In behandeling genomen reclamaties en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 9.9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Manskemulder garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels. 9.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing. 9.11. Manskemulder staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Manskemulder uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. 10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Manskemulder de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren. 10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Manskemulder de zaken aan Manskemulder ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Manskemulder of aan de door Manskemulder aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen. 10.4. Manskemulder verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Manskemulder ten behoeve van andere aanspraken die Manskemulder op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Manskemulder zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van EUR 400,00 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft. 10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Manskemulder tot volledige voldoening van al hetgeen Manskemulder van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11. Reclamaties 11.1. Reclamaties in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Manskemulder kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Manskemulder geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent. 11.2. Reclamaties geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 11.3. Indien een reclamatie door Manskemulder gegrond wordt bevonden, heeft Manskemulder het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Manskemulder worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Manskemulder onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Manskemulder aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Manskemulder op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Manskemulder deze zaken aan de afnemer afleverde.

12. Garantie 12.1. Manskemulder staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 12.2 Op geleverde zaken geldt een garantietermijn zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet of overeenkomst, niet aan. Op een uitgevoerde reparaties wordt drie maanden garantie verleend. 12.3. Indien de afnemer aan Manskemulder een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Manskemulder. De afnemer zal alsdan Manskemulder vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Manskemulder verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Manskemulder zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. 12.5. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Manskemulder op te geven adres.

13. Handelsmerk

14. Aansprakelijkheidsbeperking 14.1. Manskemulder, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 14.2. Onverminderd het vorenstaande is Manskemulder in ieder geval nimmer aansprakelijk: A: wegens niet, of niet tijdige levering; B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15; D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Manskemulders bedrijfsruimte bevinden; F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

14.3. Indien Manskemulder in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Manskemulder slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Manskemulder nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 14.5. De afnemer zal Manskemulder vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Manskemulder. 14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Manskemulder of haar leidinggevende ondergeschikten.

15. Niet-toerekenbare tekortkomingen 15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Manskemulder niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Manskemulder niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Manskemulder als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). 15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transport onmogelijkheden, invoer belemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Manskemulder alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Manskemulder redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. 15.3. Manskemulder heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Manskemulder is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Manskemulder gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Manskemulder behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 15.4. Manskemulder heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

16. Ontbinding 16.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Manskemulder niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn credite uren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Manskemulder te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 16.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Manskemulder het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 16.3. Manskemulder is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 16.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Manskemulder schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. 16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Manskemulder verrichte prestaties, en heeft Manskemulder onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

17. Consumentenkoop 17.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van Manskemulder tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Manskemulder zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter). 17.2. Na ontvangst van het product heeft de afnemer een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden en het product te retourn eren. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 17.2 wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk aan Manskemulder te worden gemeld. Het product kan alleen dan, wanneer het onbeschadigd, ongebruikt, in de originele verpakking en zoals Manskemulder het heeft aangeboden, worden geretourneerd. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de (niet goed- geld terug) regeling. Manskemulder zal in geval van ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst datum van de retourzending, de betaalde bedragen terugbetalen waarbij de verzendkosten niet worden vergoed. Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Manskemulder schade heeft opgelopen, dan wel niet correct meer functioneert, ten gevolge van handelingen of natlatigheid van de afnemer of indien er gebreken worden geconstateerd welke anderszins voor rekening en risico van de afnemer komen, zal Manskemulder de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Manskemulder heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van de deze schade/het slecht functioneren, van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 18.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 18.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Groningen neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Manskemulder en afnemer, tenzij Manskemulder er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Volgende
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
Er zijn momenteel geen artikelbeoordelingen
Talen
Dutch English